Dva způsoby povolení ČOV: Vodoprávním řízením nebo formou ohlášení

05.12.2022

Čistírna odpadních vod (ČOV) je z pohledu zákona vodním dílem, které může nakládat s odpadními vodami. To znamená - vypouštět odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních. Problematiku ČOV definuje především zákon č. 254/2001 o vodách. Základní informace je, že pro každou stavbu ČOV musíte získat povolení, respektive provést ji v souladu se zákonem.

Způsoby, jak povolit stavbu ČOV, jsou dva:

 1. Vodoprávní řízení - ekvivalent klasického stavebního povolení

 2. Ohlášení ČOV - jednodušší a rychlejší forma povolení stavby

K provedení stavby ČOV je v obecné rovině nutné nějaké stavební povolení, což je trochu nešťastný a zavádějící termín. V oboru vodních děl (tedy i ČOVek) se stavba povoluje v rámci vodoprávního řízení, které je ekvivalentem klasického stavebního povolení.

Výjimkou z tohoto pravidla a postupu jsou čistírny s kapacitou do 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí je výrobek s certifikací CE (potvrzení o souladu se všemi předpisy Evropské unie). V takovém případě stačí k instalaci ČOV jednoduché ohlášení. Základní kritéria, která určí, jakou cestou se při realizaci domácí čistírny vydáte, jsou tedy dvě: kapacita čistírny a certifikace výrobku.

Srovnání ČOV, které lze realizovat na ohlášení, si můžete přečíst zde.

Vodoprávní řízení


Povolení stavby ČOV formou vodoprávního řízení je trochu složitější a především časově náročnější. To jsou základní rozdíly, které většinu investorů zajímají nejvíc.

Ve vodoprávním řízení se současně s povolením stavby ČOV povoluje i nakládání s odpadními vodami, respektive jejich vypouštění do podzemních nebo povrchových vod.

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod se naopak nepodává, pokud plánujete stavbu ČOV na základě ohlášení.

Platnost rozhodnutí je max. 10 let. Nevýhodou tohoto řešení je vyšší periodicita povinného odebírání kontrolních vzorků.

Požadavky na kontrolu ČOV:  při vodoprávním řízení je vlastník povinen 2× ročně předložit vodoprávnímu orgánu rozbor vzorků odpadních vod vypracovaných akreditovanou laboratoří.

Doba povolovacího procesu je obvykle 5 až 6 měsíců. Vleklá řízení jsou dle našich zkušeností způsobena především malým počtem úředníků, ale nejedná se o pravidlo. Důvody ke zdržení celého procesu mohou být různé.

Struktura projektové dokumentace je obdobná u obou variant povolovacího procesu ČOV a stejné je to i s požadavky na vyjádření dotčených orgánů. V tom není mezi vodoprávním řízením a ohlášením podstatný rozdíl.

  Co budete potřebovat k povolení ČOV formou vodoprávního řízení?

  • projektovou dokumentaci ČOV zpracovanou oprávněnou osobou

  • vyjádření dotčených orgánů (správců sítí v dané lokalitě jako ČEZ, GasNet atd.)

  • vyjádření příslušného správce vodního toku (v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do povrchových vod)

  • stanovisko správce povodí

  Kromě projektové dokumentace a všech požadovaných vyjádření a stanovisek budete potřebovat ještě provozní řád čistírny odpadních vod. A v případě odvádění přečištěné vody z ČOV do vsaku i hydrogeologický posudek.

 • provozní řád ČOV - ten běžně získáte od výrobce (v opačném případě vám pomůžeme)
 • hydrogeologický posudek - vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (pouze při vypouštění do podzemních vod)

Ohlášení stavby

Největší výhodou povolení čistírny formou ohlášení stavby je rychlost povolení - zpravidla se jedná o 30 dnů od podání.

Další a rovněž významnou výhodou je nižší frekvence povinného odebírání kontrolních vzorků.

Požadavky na kontrolu ČOV:

Platnost rozhodnutí je časově neomezená. Vlastník je povinen 1× za 2 roky nechat zpracovat technickou revizi vodního díla dle § 59 odst. 1. Takže s provozem ČOV budete mít méně starostí.

Na rozdíl od vodoprávního řízení budete muset při ohlášení zajistit souhlas sousedů na situačním výkresu. V praxi však nebývá se schválením ČOV od sousedů obvykle žádný problém, na rozdíl od běžných stavebních povolení.

Kdy budete potřebovat podpis souseda?

Při ohlášení stavby budete potřebovat souhlas sousedů, ale ne vždy. Úřad by měl požadovat pouze souhlasy sousedů, kteří jsou stavbou přímo dotčeni. To stavební úřad posuzuje především s ohledem na:

 • umístění stavby na pozemku

 • velikost pozemku a umístění stavby na něm

 • technické parametry stavby

 • účel užívání stavby

 • odstupové vzdálenosti atd.

Výsledné rozhodnutí je na místně příslušném vodoprávním úřadu. Z naší praxe je proto vždy dobré přesný postup konzultovat s vodoprávním úřadem.

Co budete potřebovat k povolení ČOV formou ohlášení?

 • projektovou dokumentaci ČOV zpracovanou oprávněnou osobou

 • vyjádření dotčených orgánů (správců sítí v dané lokalitě jako ČEZ, GasNet atd.)

 • vyjádření příslušného správce vodního toku (v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do povrchových vod)

 • stanovisko správce povodí

Kromě projektové dokumentace a všech požadovaných vyjádření a stanovisek budete potřebovat ještě provozní řád čistírny odpadních vod. A v případě odvádění přečištěné vody z ČOV do vsaku i hydrogeologický posudek.

 • provozní řád ČOV - ten běžně získáte od výrobce (v opačném případě vám pomůžeme)

 • hydrogeologický posudek - vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (pouze při vypouštění do podzemních vod)

Poslední, ale zásadní podmínkou je instalace ČOV, která prokazatelně splňuje všechny předpisy Evropské unie, což lze doložit prostým certifikátem.